Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

21:52
21:02
1728 daea
Reposted fromursa-major ursa-major viamr-absentia mr-absentia
20:59
6757 8f6b

September 17 2018

21:10
5110 1348 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viascorpix scorpix
21:09
21:09
5297 67d3
Reposted fromursa-major ursa-major
21:07
4190 8826
Reposted fromursa-major ursa-major viaSurvivedGirl SurvivedGirl
21:06
0176 97be
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafreeway freeway
21:06
21:05
Kokieteria – sztuka uczynienia pierwszego kroku tak, aby mężczyźnie się zdawało, że to on go zrobił.
— Georges Armand Masson
Reposted fromxalchemic xalchemic viafreeway freeway
21:04
21:04
4277 907e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafreeway freeway

May 26 2018

20:31
8779 cba4 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
20:17
3150 54b0
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaLuukka Luukka

May 25 2018

21:03
1175 98ba 500

malibudaniel:

hey mtv and welcome to my crib *bounces up stairs*

May 04 2018

21:26
5422 ab42 500
Reposted fromikhakima ikhakima viagitana gitana
20:58
Reposted fromfungi fungi viagitana gitana
20:50
"Kobiety lubią jasne sytuacje.
Jeżeli nie powiesz jej, że ją kochasz , zrobi to ktoś inny."
-Johnny Depp
Reposted fromHekate81 Hekate81 viajeszczenie jeszczenie
20:46
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
20:40
6034 a678
Reposted fromsaku saku viamental-cat mental-cat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl